تولید مستند "رو در رو با قهرمان"
حسن مریمی معروف ترین شخصیت انقلاب لیبی
حسن مریمی در جمع اهالی شهر زاویه- لیبی
تولید مستند "رو در رو با قهرمان"
زندان ابوسلیم- لیبی
ورودی زندان ابوسلیم- لیبی
علی العکرمی (زندانی سیاسی به مدت 29 سال)- تولید مستند "اسرار زندان ابوسلیم"