پیام سیستـمکاربر گرامیسیستم به دلایلی نمی تواند به بانک متصل شود.