پارسيان زنگبار
کارگردان: وحید فرجی
سال تولید: 1387 - 1388
تولید در: تانزانیا - ایران

نگاهی به تاثیرات فرهنگی مهاجرین شیرازی دوران آل بویه بر مردمان تانزانیای امروز


کشورها