عراق سرزمين جنگ‌ها
کارگردان: رضا برجی - سلیم غفوری
سال تولید: 1382
تولید در: عراق

روایتگر فجایع و تبعاتی که در اثر تهاجم آمریکا به عراق گریبانگیر مردم شد و شرایط روزهای اول پس از اشغال در مناطق مختلف عراق...


کشورها